مشخصات بازیکن
?????? ????? :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.124.180.137 :آیپی
STEAM_1:1:198906285 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Multi-Hack :دلیل بن شدن
:بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ۲۰:۴۹:۰۴ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ۲۰:۵۰:۳۵ :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن