مشخصات بازیکن
??????? ????? :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
37.254.120.73 :آیپی
STEAM_1:0:488921423 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Multi-Hack :دلیل بن شدن
:بن شده توسط
Dr.Mohammad :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ۲۰:۴۹:۲۳ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ۱۶:۵۴:۱۴ :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن