مشخصات بازیکن
the virus :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.201.217.70 :آیپی
STEAM_1:0:444195133 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
سالم :وضعیت اکانت
Spam Dadan Dar Mic Va Chat :دلیل بن شدن
Yashar ShafieZadeh | GameBull :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27023 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ۲۲:۲۲:۳۴ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ۲۲:۳۲:۳۴ :تاریخ آنبن
10 دقیقه :مدت زمان بن