مشخصات بازیکن
??? ??? :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.75.86.229 :آیپی
STEAM_1:1:489028360 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Dr.Mohammad :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ۲۳:۱۹:۰۱ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ۲۳:۱۹:۰۱ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن