مشخصات بازیکن
Reza (pro player) :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
37.254.97.172 :آیپی
STEAM_1:1:488874355 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Spam Dadan Dar Mic Va Chat :دلیل بن شدن
Saeed Ch | ACE :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ۰۰:۴۲:۳۲ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ۰۱:۴۲:۳۲ :تاریخ آنبن
1 ساعت :مدت زمان بن