مشخصات بازیکن
dolatabadi_mani :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
151.241.3.162 :آیپی
STEAM_1:0:489800612 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Multi-Hack :دلیل بن شدن
Dr.Mohammad :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ۰۰:۵۱:۳۸ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ۰۰:۵۱:۳۸ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن