مشخصات بازیکن
EMAM :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
37.254.110.249 :آیپی
STEAM_1:1:488965884 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Aimbot :دلیل بن شدن
Saeed Pahlavan | Magical :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ۰۲:۱۳:۳۳ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ ۰۲:۱۳:۳۳ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن