مشخصات بازیکن
?Yolo :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.113.242.45 :آیپی
STEAM_1:0:491705009 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Aimbot :دلیل بن شدن
Niloofar Sharifi | Niloo Monster :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27023 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ۰۲:۵۳:۳۴ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ ۰۲:۵۳:۳۴ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن