مشخصات بازیکن
soomple :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.116.125.16 :آیپی
STEAM_1:0:423928315 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
سالم :وضعیت اکانت
Speedhack :دلیل بن شدن
Nadia Agharabi | Valkyrie :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27023 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ۲۲:۵۸:۵۷ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ۲۳:۲۸:۵۷ :تاریخ آنبن
30 دقیقه :مدت زمان بن