مشخصات بازیکن
puba :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.219.221.9 :آیپی
STEAM_1:0:180731456 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Spam Dadan Dar Mic Va Chat :دلیل بن شدن
:بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ۱۳:۰۸:۰۰ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ۱۴:۰۸:۰۰ :تاریخ آنبن
1 ساعت :مدت زمان بن