مشخصات بازیکن
[P]u?[i]sh?[R] :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
151.239.11.8 :آیپی
STEAM_1:0:217537816 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Tohin Be Player :دلیل بن شدن
Nadia Agharabi | Valkyrie :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27018 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ۱۸:۰۲:۱۴ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ۱۸:۱۲:۱۴ :تاریخ آنبن
10 دقیقه :مدت زمان بن