مشخصات بازیکن
K4rtor :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.238.234.230 :آیپی
STEAM_1:1:486640953 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Mohammad Mehdi Rasteh | Medin3m :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ۱۹:۰۳:۵۲ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ ۱۹:۰۳:۵۲ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن