مشخصات بازیکن
??????? :نام پلییر
بن دائمی :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.75.91.1 :آیپی
STEAM_1:0:488811882 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Multi-Hack :دلیل بن شدن
Mohammad Mehdi Rasteh | Medin3m :بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ۱۹:۰۹:۳۳ :تاریخ بن شده
--- :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن