مشخصات بازیکن
بدون نام :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
:آیپی
STEAM_1:0:147057620 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Other :دلیل بن شدن
Mohammad Mehdi Rasteh | Medin3m :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ۱۹:۱۴:۴۷ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ۱۹:۲۴:۴۷ :تاریخ آنبن
10 دقیقه :مدت زمان بن