مشخصات بازیکن
R4Z :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.238.234.230 :آیپی
STEAM_1:1:492189434 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
[SourceSleuth] Duplicate account :دلیل بن شدن
Server :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ۲۱:۳۸:۰۴ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ۲۱:۳۸:۰۴ :تاریخ آنبن
2 روز :مدت زمان بن