مشخصات بازیکن
بدون نام :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.238.179.71 :آیپی
STEAM_1:1:462679031 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Mic spamming :دلیل بن شدن
Abbas Ahmadian | Price :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27022 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ۲۳:۲۸:۳۷ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ۲۳:۵۸:۳۷ :تاریخ آنبن
30 دقیقه :مدت زمان بن