مشخصات بازیکن
'Walker :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Europe(EU) :کشور / منطقه
37.27.73.117 :آیپی
STEAM_1:1:85376404 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Spam Dadan Dar Mic Va Chat :دلیل بن شدن
Hossein Karimy | KM :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27018 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ۲۳:۵۵:۰۴ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ ۰۰:۵۵:۰۴ :تاریخ آنبن
1 ساعت :مدت زمان بن