مشخصات بازیکن
EzHack :)? :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
37.98.30.149 :آیپی
STEAM_1:1:492128360 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Aimbot :دلیل بن شدن
Mehdi Habibi | Kardinal :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ ۰۱:۰۱:۰۵ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ ۰۱:۰۱:۰۵ :تاریخ آنبن
3 روز :مدت زمان بن