مشخصات بازیکن
???? ???? ???? ? :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
37.254.98.113 :آیپی
STEAM_1:0:488865132 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Mehdi Habibi | Kardinal :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ ۰۱:۲۲:۳۴ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ۰۱:۲۲:۳۴ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن