مشخصات بازیکن
??????? :نام پلییر
بن دائمی :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.219.3.111 :آیپی
STEAM_1:0:489004143 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Aimbot :دلیل بن شدن
:بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27023 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ ۰۲:۴۳:۴۷ :تاریخ بن شده
--- :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن