مشخصات بازیکن
Ashi :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
37.254.106.243 :آیپی
STEAM_1:1:488941752 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Aimbot :دلیل بن شدن
Saeed Pahlavan | Magical :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ ۰۳:۴۱:۱۰ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ ۰۳:۴۱:۱۰ :تاریخ آنبن
3 روز :مدت زمان بن