مشخصات بازیکن
Santa Maria Del Fiore :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.75.84.75 :آیپی
STEAM_1:0:489023540 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
aim and bhop :دلیل بن شدن
Sadra Farhadi | PaRaZiT :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ ۱۳:۲۶:۰۲ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ ۱۳:۲۶:۰۲ :تاریخ آنبن
3 روز :مدت زمان بن