مشخصات بازیکن
Ur@N0$ :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Denmark(DK) :کشور / منطقه
217.60.199.249 :آیپی
STEAM_1:0:768810 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Multi-Hack :دلیل بن شدن
Ahmad Salehi | Ahmawd :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ ۲۰:۱۲:۲۷ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ ۲۰:۱۲:۲۷ :تاریخ آنبن
3 روز :مدت زمان بن