مشخصات بازیکن
leeut :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.116.117.163 :آیپی
STEAM_1:0:427454762 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Spam Dadan Dar Mic Va Chat :دلیل بن شدن
Mohammad Reza Ranjbar | NatH- :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27023 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ۰۰:۴۶:۱۰ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ۰۱:۱۶:۱۰ :تاریخ آنبن
30 دقیقه :مدت زمان بن