مشخصات بازیکن
????????????????KardinaL :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.124.68.128 :آیپی
STEAM_1:0:453492150 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
سالم :وضعیت اکانت
Multi-Hack :دلیل بن شدن
Mohammad Mehdi Rasteh | Medin3m :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ۰۳:۱۰:۴۵ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ۰۳:۱۰:۴۵ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن