مشخصات بازیکن
Sprawling Zzz :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
37.255.130.243 :آیپی
STEAM_1:0:489084822 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
aim :دلیل بن شدن
Sadra Farhadi | PaRaZiT :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ۰۲:۱۹:۱۰ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ ۰۲:۱۹:۱۰ :تاریخ آنبن
3 روز :مدت زمان بن