مشخصات بازیکن
God_Voice0 :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.127.218.70 :آیپی
STEAM_1:1:492580714 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
[TGAC] Bhop Assist Detected. :دلیل بن شدن
Server :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27023 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ۰۲:۳۳:۵۵ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ ۰۲:۳۳:۵۵ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن