مشخصات بازیکن
Kaneki Ken :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
2.184.56.207 :آیپی
STEAM_1:0:492500382 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Aimbot :دلیل بن شدن
Sadra Farhadi | PaRaZiT :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ۰۳:۲۲:۳۸ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ ۰۳:۲۲:۳۸ :تاریخ آنبن
3 روز :مدت زمان بن