مشخصات بازیکن
000111 :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Germany(DE) :کشور / منطقه
89.196.206.14 :آیپی
STEAM_1:1:492901583 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
[TGAC] Bhop Assist Detected. :دلیل بن شدن
Server :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27023 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ۱۴:۵۶:۴۲ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ ۱۴:۵۶:۴۲ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن