مشخصات بازیکن
Karim Mosalmon :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.219.21.187 :آیپی
STEAM_1:1:488956190 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Multi-Hack :دلیل بن شدن
:بن شده توسط
Dr.Mohammad :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27016 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ۱۵:۲۴:۳۲ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ۱۶:۵۴:۱۴ :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن