مشخصات بازیکن
???????????????????? :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
79.127.20.29 :آیپی
STEAM_1:1:237136625 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
سالم :وضعیت اکانت
Multi-Hack :دلیل بن شدن
Mohammad Mehdi Rasteh | Medin3m :بن شده توسط
Mohammad Mehdi Rasteh | Medin3m :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ۰۳:۲۱:۴۳ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ۰۳:۲۲:۴۰ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن