مشخصات بازیکن
Monster_Attacker :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Romania(RO) :کشور / منطقه
89.40.249.81 :آیپی
STEAM_1:0:491671810 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Multi-Hack :دلیل بن شدن
Mohammad Mehdi Rasteh | Medin3m :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ۱۸:۱۸:۱۱ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ۱۸:۱۸:۱۱ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن