مشخصات بازیکن
knight :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.126.168.9 :آیپی
STEAM_1:0:491310030 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Aimbot :دلیل بن شدن
Saeed Ch | ACE :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ۲۰:۲۴:۰۱ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ۲۱:۲۴:۰۱ :تاریخ آنبن
1 ساعت :مدت زمان بن