مشخصات بازیکن
بدون نام :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.219.54.227 :آیپی
STEAM_1:1:427512514 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Aimbot :دلیل بن شدن
Mehdi Habibi | Kardinal :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ۲۲:۲۵:۱۲ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ ۲۲:۲۵:۱۲ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن