مشخصات بازیکن
BOT Vac :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
151.238.139.223 :آیپی
STEAM_1:1:493040504 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Multi-Hack :دلیل بن شدن
Hossein Karimy | KM :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27016 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ۲۳:۵۱:۴۱ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ ۲۳:۵۱:۴۱ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن