مشخصات بازیکن
??? ????? ??? 2 :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
37.254.105.189 :آیپی
STEAM_1:0:488815284 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Multi-Hack :دلیل بن شدن
Sadra Farhadi | PaRaZiT :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ۰۲:۱۵:۲۹ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ۰۲:۱۵:۲۹ :تاریخ آنبن
3 روز :مدت زمان بن