مشخصات بازیکن
بدون نام :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
:آیپی
STEAM_1:0:17551777 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Aimbot :دلیل بن شدن
Mohammad Mehdi Rasteh | Medin3m :بن شده توسط
Mohammad Mehdi Rasteh | Medin3m :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ۱۳:۱۱:۰۳ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ۱۳:۱۵:۰۴ :تاریخ آنبن
3 روز :مدت زمان بن