مشخصات بازیکن
Jj :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.200.171.232 :آیپی
STEAM_1:0:492612640 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Sadra Farhadi | PaRaZiT :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ۱۴:۳۹:۲۵ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ ۱۴:۳۹:۲۵ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن