مشخصات بازیکن
?????? ?????? ??? :نام پلییر
بن دائمی :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
37.254.118.167 :آیپی
STEAM_1:1:488853171 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Multi-Hack :دلیل بن شدن
Mohammad Mehdi Rasteh | Medin3m :بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ۱۷:۰۷:۱۸ :تاریخ بن شده
--- :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن