مشخصات بازیکن
--[M0Rd0R]-- :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.115.85.129 :آیپی
STEAM_1:0:457926360 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Tohin Be Player :دلیل بن شدن
Sadra Farhadi | PaRaZiT :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ۱۸:۴۲:۱۸ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ۱۹:۱۲:۱۸ :تاریخ آنبن
30 دقیقه :مدت زمان بن