مشخصات بازیکن
بدون نام :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Germany(DE) :کشور / منطقه
83.122.133.115 :آیپی
STEAM_1:0:493276122 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Sadra Farhadi | PaRaZiT :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ۱۹:۲۸:۳۳ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ ۱۹:۲۸:۳۳ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن