مشخصات بازیکن
NaTaShA :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.75.92.184 :آیپی
STEAM_1:1:489120380 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
multi hack :دلیل بن شدن
Sadra Farhadi | PaRaZiT :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ ۰۰:۳۲:۲۳ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ۰۰:۳۲:۲۳ :تاریخ آنبن
3 روز :مدت زمان بن