مشخصات بازیکن
--[M0Rd0R]-- :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.115.85.129 :آیپی
STEAM_1:0:457926360 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Mehdi Habibi | Kardinal :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ ۰۳:۲۶:۱۹ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ ۰۳:۲۶:۱۹ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن