مشخصات بازیکن
P.E.R.S.I.A.N G.U.L.F :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.213.197.75 :آیپی
STEAM_1:0:492645899 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
[SourceSleuth] Duplicate account :دلیل بن شدن
Server :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ ۰۳:۳۳:۳۵ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ۰۳:۳۳:۳۵ :تاریخ آنبن
2 روز :مدت زمان بن