مشخصات بازیکن
R-YA :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.210.216.143 :آیپی
STEAM_1:1:424441410 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
سالم :وضعیت اکانت
WallHack :دلیل بن شدن
Mohammad Mehdi Rasteh | Medin3m :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ۱۳:۵۵:۲۰ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ۱۳:۵۵:۲۰ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن