مشخصات بازیکن
Gorgeous :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Europe(EU) :کشور / منطقه
37.27.113.255 :آیپی
STEAM_1:0:245871021 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Tohin Be Admin :دلیل بن شدن
AmirHossein Chliki | aizy :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27018 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ ۱۶:۴۶:۵۷ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ ۱۶:۵۶:۵۷ :تاریخ آنبن
10 دقیقه :مدت زمان بن