مشخصات بازیکن
Solid :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.75.81.64 :آیپی
STEAM_1:0:489036552 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Mehdi Habibi | Kardinal :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ ۲۰:۵۸:۰۴ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ ۲۰:۵۸:۰۴ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن