مشخصات بازیکن
FXF.JOKER :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.125.20.10 :آیپی
STEAM_1:1:491920224 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Hossein Karimy | KM :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27016 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ ۲۳:۳۶:۲۹ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ۲۳:۳۶:۲۹ :تاریخ آنبن
3 روز :مدت زمان بن