مشخصات بازیکن
بدون نام :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
31.59.79.122 :آیپی
STEAM_1:0:161420468 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Other :دلیل بن شدن
Hossein Karimy | KM :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ ۰۱:۰۶:۰۴ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ۰۱:۰۶:۰۴ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن