مشخصات بازیکن
Mad :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
37.254.98.126 :آیپی
STEAM_1:0:489138012 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Multi-Hack :دلیل بن شدن
Hossein Karimy | KM :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ ۰۱:۲۵:۴۱ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ ۰۱:۲۵:۴۱ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن